Update 21 april

Op 20 april gaf het kabinet weer een persconferentie. Dit keer met een versoepeling van de maatregelen. Dat klinkt hoopvol. Het geeft zicht op een voorzichtige verbetering voor de vele ondernemers en medewerkers die getroffen zijn door de maatregelen. Het geeft ook zicht op mogelijkheden voor het Zeekadetkorps Nederland. Maar ook nu is de versoepeling weer afhankelijk van de cijfers en de druk op de zorg.

Maar ik wil in dit bericht eerst even ingaan op de uitkomst van het overleg over het organiseren van kampen. Daarna op de persconferentie.

Afgelopen periode hebben de samenwerkende landelijke jeugdorganisaties gesproken met het Ministerie van VWS en de NCTV over het organiseren van kampen. Afgesproken is dat dit binnen de huidige wetgeving per onmiddellijk mogelijk is. Gelet op eventuele voorbereiding is het in de praktijk mogelijk om met de start van de meivakantie voor jongeren t/m 17 jaar weer overnachtingen en kampen te organiseren. Reden is dat het Ministerie van VWS en de NCTV er mee instemt dat al je binnenopkomsten mag organiseren en dat als gevolg daarvan het ook mogelijk is je met kampen/overnachtingen binnen of aan boord te slapen. Doe activiteiten zoveel mogelijk buiten. Het is nog niet mogelijk om met meerdere korpsen een kamp in de meivakantie te organiseren. Tijdens het kamp geldt het kampprotocol. Deze is te vinden in de bijlage of op https://www.wegaanopzomerkamp.nl/media/attachments/2021/03/24/protocol-samen-op-kamp-2021-versie-24-3-2021.pdf.

Hoewel dit kansen biedt, realiseer ik mij dat dit voor de kadetten van 18+ nog geen verbetering geeft. Voor hen is een kamp wel mogelijk, maar alleen met huisgenoten of gezelschappen van maximaal 2 personen.

Via de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) ontvangen alle gemeentes een toelichting per brief. Deze is mede namens het Zeekadetkorps Nederland geschreven. Zie bijlage of https://www.wegaanopzomerkamp.nl/media/attachments/2021/04/14/brief-zomerkampen-en-corona—wethouders-jeugd-def.pdfDeel deze brief proactief met de gemeente.  

COVID-19 is zeker nog niet voorbij en we zitten nog steeds in een lockdown. Ga daarom verantwoord om met de mogelijkheden die er zijn. Volgt het kampprotocol. Doe de activiteiten zoveel mogelijk buiten en alleen met het eigen korps. Organiseer activiteiten op en rond het korpsschip, eigen terrein of op openbare plekken (zoals het op en rond het water), maar vermijd drukte. Zorg ook voor een plan B, voor het geval dat de maatregelen weer worden aangescherpt. Zolang de lockdown duurt is het niet mogelijk om ook met de 18-plussers activiteiten te organiseren.

Als bijlage vind je ook het openingsplan dat 13 april tijdens de persconferentie genoemd is. In zes stappen wordt steeds meer mogelijk. Ik hoop met de samenwerkende landelijke jeugdorganisaties dat vanaf stap 3 of 4 weer opkomsten met het hele korps mogelijk worden. Vanaf stap 4 of 5 zouden dan weer kampen met het hele korps georganiseerd kunnen worden. Vanaf stap 5 misschien ook een landelijk zomerkamp. Maar let op: de data in het openingsplan zijn afhankelijk van de ontwikkelingen van het virus en kunnen schuiven.

In de persconferentie van 20 april bevestigde het kabinet deze aanpak. Het kabinet volgt de eerste stap in dat plan en hopelijk maken de cijfers het mogelijk ook de volgende stappen te volgen. Per 28 april eindigt de avondklok om 04.30, mag thuisbezoek van 1 naar 2 personen, gaan terrassen open tussen 12.00 en 18.00, kunnen we winkelen zonder afspraak, etc. Voor alle versoepelingen en de regels die daarbij horen zie https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/04/20/stap-1-winkels-en-terrassen-deels-open-einde-avondklok. Het is niet zonder risico’s. Belangrijk blijft dat we ons allemaal aan de basisregels houden: handen wassen, afstand houden en thuisblijven en testen bij klachten. En (vrijwillig) vaccineren zodra dit kan. Daarmee drukken we samen de besmettingscijfers en maken we de kans op de volgende stappen mogelijk.


Met vriendelijke groet,

Met vriendelijke groet,

Bart Escher
Voorzitter Zeekadetkorps Nederland

 

 


Update 26 maart

De afgelopen periode hebben de samenwerkende landelijke jeugdverenigingen een onderzoek uitgezet onder groepen die vorig jaar op kamp geweest zijn met het protocol om hun ervaringen te horen. Daarmee is het zomerkamp protocol 2020 inhoudelijk op een paar punten veranderd, vooral om beter aan te sluiten bij de inzichten van nu. Verder is het protocol korter en duidelijker geworden en is gekozen voor 1 protocol waarin we aangeven waar de eventuele leeftijdsverschillen een rol spelen. Een versoepeling is het verplichte aantal toiletten voor degenen die een kamp aan de wal houden. Dat scheelt kosten, maar natuurlijk niet voor de korpsen die met hun schip op kamp gaan.

Het concept protocol is besproken met de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, met het Nederlands Jeugd Instituut en met het RIVM en hun opmerkingen zijn verwerkt. De laatste versie van het protocol is te zien op https://samenopkamp.nl/. Je ziet dat het nu breder is dan alleen de zomerkampen!  De resultaten van het onderzoek staan ook op die site. Hoewel het ZKKNL nog niet is opgenomen in de rij van de logo’s, zijn we wel bij de enquête betrokken.

Het is met de huidige maatregelen nog niet mogelijk om met kinderen en jongeren te overnachten. Dat raakt de Paaskampen. Niettemin wilden we de inhoud van het protocol vast delen, zodat vrijwilligers er rekening mee kunnen houden. Het protocol is vandaag naar het ministerie van VWS gestuurd met het verzoek dit te agenderen bij het OMT met twee vragen:

 • Wanneer zijn kampen mogelijk, want ze zijn erg belangrijk voor het welzijn van onze jeugd
 • Is het protocol afdoende of zijn, mogelijk voor de korte termijn, extra maatregelen nodig. 

We hopen dat er met de volgende persconferentie van het kabinet meer duidelijkheid komt. Hopelijk kunnen kampen in de meivakantie op enige manier toch doorgaan.

Via deze mail wil het hoofdbestuur ZKKNL laten weten dat er een concept protocol is. Vooruitlopen op de uitspraak van VWS en OMT adviseert het hoofdbestuur van het ZKKNL dit protocol te volgen. Vanwege de overnachtingen en de, gelet op het weer, verwachte binnenactiviteiten, zijn kampen op dit moment nog niet mogelijk. Het protocol kan, afhankelijk van de ontwikkelingen, aangepast worden. Hou die slag dus om de arm. Zo gauw we meer weten, laten we het weten. 

 Meer info op:

Samenopkamp.nl – Protocol voor veilige vakantiekampen – Samen op kamp

Vakantiekampen voor kinderen en jongeren zijn in 2021 aangepast mogelijk. Het kampprotocol helpt organisatoren, jeugddeelnemers, verhuurders en begeleiders de juiste maatregelen te treffen voor een veilig kamp in tijden van het coronavirus (covid-19).

samenopkamp.nl

 

Met vriendelijke groet,

Bart Escher
Voorzitter Zeekadetkorps Nederland

 


Update 27 februari

Afgelopen dinsdag was er weer een persconferentie over de coronamaatregelen per 3 maart. Hoewel een derde golf onvermijdelijk lijkt, heeft het kabinet aangekondigd beperkt en weloverwogen iets meer risico te nemen. Slechts een klein beetje, want het aantal besmettingen neemt ondanks alles wat toe en de druk op de zorg blijft groot. Aanvankelijk veerde ik op toen ik hoorde dat de mensen t/m 26 jaar vanaf 3 maart met meer dan 2 personen samen buiten mogen sporten met het eigen team op sportaccommodaties. Dan zou dat ook gelden voor de jeugd tot 27 die georganiseerde jeugdactiviteiten in ander verenigingsverband willen doen. Maar deze keer gaat die vlieger niet op. Om dat in te zien moesten de landelijk samenwerkende jeugdverenigingen duiken in de ‘wijzigingsregeling maatregelen COVID-19’ die na afloop van de persconferentie uitkwam. Daar staat dat dit nadrukkelijk en alleen geldt voor de sport. Per 3 maart staat het ook zo in de tijdelijke wet, te vinden via https://wetten.overheid.nl/BWBR0044416. Ik zei vorige keer al: het wordt er niet makkelijker op.

Er komt dus jammer genoeg nog geen extra ruimte voor Zeekadetten en kader van 18 tot 27 jaar. Er verandert voor ons niets t.o.v. de vorige persconferentie. De extra uitzondering voor buitenactiviteiten in teamverband van 18 tot 27 jaar geldt nadrukkelijk alleen voor sportverenigingen. Voor kadetten vanaf 18 jaar is alleen een online opkomst mogelijk.

Omgekeerd blijft het dus mogelijk een korpsdag te houden voor kadetten t/m 17 jaar en kader die die korpsdag wil organiseren of begeleiden, als het korpsschip het toestaat. Voor ons blijft gelden:

 • Voor georganiseerde jeugdactiviteiten, zoals korpsdagen, is er voor kinderen t/m 17 jaar binnen- en buiten geen groepsgrootte van max. 2 personen. Vanaf 18 jaar geldt die groepsgrootte wel. Let wel: de veilige afstand van 1,5 m geldt nog steeds, maar alleen niet tussen:
  • personen t/m 12 jaar en andere personen, en
  • personen tot en met 17 jaar onderling;
 • Groepsvorming boven 4 personen is niet toegestaan. Daar zijn een paar uitzonderingen op waarvan er twee voor ons belangrijk zijn (Tijdelijke regeling maatregelen covid-19, Artikel 3.1). Dit geld niet voor:
  • personen tot en met 12 jaar, en
  • personen tot en met 17 jaar die deelnemen aan georganiseerde jeugdactiviteiten en personen die deze activiteiten organiseren of begeleiden.
 • Groepsvorming boven de 30 personen per zelfstandige binnenruimte is niet toegestaan. Ook daar is een uitzonderingen op die voor ons belangrijk is (Tijdelijke regeling maatregelen covid-19, Artikel 3.2). Dit geld niet voor:
  • personen tot en met 17 jaar die deelnemen aan georganiseerde jeugdactiviteiten en personen die deze activiteiten organiseren of begeleiden.

De coronamaatregelen vragen veel van ieders uithoudingsvermogen, zowel fysiek als mentaal. Het risiconiveau blijft ‘zeer ernstig’. De lockdown  blijft van kracht en de avondklok blijft tenminste tot en met 15 maart 04.30 uur van kracht. En ondanks de kleine versoepeling blijft het niet makkelijk. Maar met creativiteit en goed plannen is het best mogelijk iets samen te doen, afhankelijk van het schip en het weer. En als het aan boord niet kan, kan het misschien op een andere locatie. Want we willen contact houden, zoveel mogelijk de draad oppakken en uit de sleur. Hopelijk lukt dat. Succes!

Met vriendelijke groet,

Bart Escher
Voorzitter Zeekadetkorps Nederland


 

Update 5 februari

Met de persconferentie van 2 februari meldde het Kabinet dat het aantal besmettingen per dag afneemt, maar ook dat nieuwe varianten van het coronavirus besmettelijker zijn en mogelijk kunnen leiden tot een nieuwe golf. De avondklok blijft bestaan t/m 10 februari 04:30 uur.Misschien nog langer op basis van een nieuw OMT-advies. De huidige lockdown blijft bestaan tot in ieder geval 2 maart. Op 23 februari beoordeelt het kabinet welke maatregelen er daarna nodig zijn. Wel gaan basisscholen en kinderopvang vanaf 8 februari weer open. Een opluchting voor vele ouders. Maar nog steeds moeten scholen, kinderopvang en ouders alles op alles zetten om het aantal contacten zo veel mogelijk te beperken. De middelbare scholen blijven dicht tot in ieder geval 1 maart, dus tot na de voorjaarsvakantie.

Het gaat dus nog niet zo veel beter. Het risiconiveau is ‘zeer ernstig’. Op de routekaart zitten we in de rechter kolom (zie de link). Maar op de routekaart is voor maatschappelijke jeugdverenigingen zoals het Zeekadetkorps een kleine, maar o zo belangrijke aanpassing doorgevoerd: de jeugdactiviteiten zijn nu eindelijk samen met de sport opgenomen. Met dank aan de samenwerkende landelijke jeugdverenigingen. Daarmee wordt erkend dat niet alleen sport, maar ook andere jeugdactiviteiten belangrijk zijn voor de jeugd. Dat maakt ook duidelijker welke maatregelen voor ons gelden:

 • Sportbeoefening binnen- en buitensportlocaties alleen op 1,5m afstand en groepsgrootte van max. 2 personen (geen wedstrijden, geen groepslessen) m.u.v. kinderen t/m 17 jaar, voor georganiseerde jeugdactiviteiten, topsporters en topsportcompetities. Let wel: de veilige afstand van 1,5 m geldt nog steeds, maar alleen niet tussen:
  • personen t/m 12 jaar en andere personen, en
  • personen tot en met 17 jaar onderling;
 • Groepsvorming boven 4 personen is niet toegestaan. Daar zijn een paar uitzonderingen op waarvan er twee voor ons belangrijk zijn (Tijdelijke regeling maatregelen covid-19, Artikel 3.1). Dit geld niet voor:
  • personen tot en met 12 jaar, en
  • personen tot en met 17 jaar die deelnemen aan georganiseerde jeugdactiviteiten en personen die deze activiteiten organiseren of begeleiden.
 • Groepsvorming boven de 30 personen per zelfstandige binnenruimte is niet toegestaan. Ook daar is een uitzonderingen op die voor ons belangrijk is (Tijdelijke regeling maatregelen covid-19, Artikel 3.2). Dit geld niet voor:
  • personen tot en met 17 jaar die deelnemen aan georganiseerde jeugdactiviteiten en personen die deze activiteiten organiseren of begeleiden.

Wat betekent dit voor onze korpsdagen? Een korpsdag is een georganiseerde jeugdactiviteit. Kadetten t/m 17 jaar en kader die de korpsdag organiseert of begeleidt zijn dus uitgezonderd van de maximale groepsomvang. Kadetten en kader vanaf 18 jaar moeten zich wel aan de veilige afstand (kunnen) houden: 1,5 meter onderling en 1,5 m tot kadetten vanaf 13 jaar.

Het is dus mogelijk een korpsdag te houden voor kadetten t/m 17 jaar als de locatie dat toestaat. Mogelijk geeft kortere opkomsten dan normaal in combinatie met het splitsen in leeftijd en/of tijd nog wat meer ruimte. Voor kadetten vanaf 18 jaar is alleen een online opkomst mogelijk. Omdat een korpsschip geen publieke ruimte is, is een mondkapje niet verplicht.

Behalve van de mogelijkheden van het korpsschip is de mogelijkheid voor een korpsdag dus ook afhankelijk van de kadetten t/m 17 jaar en kader die die korpsdag wil organiseren of begeleiden. Ben je bereid je aan de regels te houden? Staat je gezondheid of de situatie thuis toe naar een korpsdag te komen? Het kan dus zijn dat een kadet of kaderlid niet kan komen. Dat respecteren we.

Met mitsen en maren en met een goede planning is het dus mogelijk een korpsdag te houden voor kadetten t/m 17 jaar en het kader die die korpsdag organiseert of begeleidt.

MAAR kom niet naar een korpsdag als je een van de vragen uit de gezondheidscheck met JA beantwoordt (zie onder deze tekst): 

 • Had je een of meerdere van deze klachten in de afgelopen 24 uur (hoesten, verkoudheidklachten, verhoging (tot 38 graden) of koorts (hoger dan 38 graden), benauwdheid, reuk/smaak verlies)?
 • Heb je op dit moment een huisgenoot met milde klachten en koorts en/of benauwdheid?
 • Heb je het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (met een test)?
 • Ben je in quarantaine omdat je:
  • een huisgenoot of nauw contact bent van iemand bij wie het nieuwe coronavirus is vastgesteld?
  • bent (terug)gekomen uit een COVID-19-risicogebied?
  • bent gewaarschuwd door de Coronamelder-app?

Het is niet leuk en het is niet makkelijk. Maar er is wel iets mogelijk afhankelijk van de mogelijkheden van het korpsschip om je aan de regels te houden. Dat vergt nadenken en plannen. En als het lukt, dan hebben we weer een fantastische paar uur aan boord en onder elkaar. En als het niet lukt, dan respecteren we dat en zoeken we andere mogelijkheden elkaar te ‘zien’ en te spreken.

Houd in ieder geval contact met elkaar. Zoek elkaar op; life als het kan, virtueel als life niet kan. Vraag elkaar hoe het gaat, wat we voor elkaar kunnen doen. Als Zeekadet doen we dat.

Met vriendelijke groet,

Bart Escher
Voorzitter Zeekadetkorps Nederland

Routekaart

 


 

Update 15 januari

Wat laat maar nog net voor half januari wil ik jullie allemaal de beste wensen geven voor een gelukkig en gezond 2021!

Vorig jaar zou ik het bij deze wens hebben gelaten. Nu niet, want 2021 start even vreemd als 2020 eindigde: met corona en alle maatregelen daar omheen. En dat zijn er heel wat hebben we op 12 januari jl. gehoord. Nog 3 weken langer in lockdown. Nog 3 weken langer geen korpsdagen Ik had mij een ander begin van een ‘gelukkig 2021’ voorgesteld.

Ondanks de maatregelen zakken de cijfers niet veel en blijven ze veel te hoog. Het virus verandert en we weten niet wat de Britse variant voor gevolgen heeft. Ierse of Londense tafrelen willen iedereen voorkomen. Daarom worden we gevraagd vol te houden, moeten we volhouden. Met de verlengde lockdown is het de bedoeling om zo min mogelijk contacten te hebben. Want hoe minder contacten, hoe minder besmettingen. Dus blijft de horeca en vele winkels dicht, blijven scholen in het voortgezet onderwijs dicht, werken we nog langer thuis, dragen we langer dat mondkapje. Het kabinet kijkt wat er kan en ook wat er misschien nog meer moet. Misschien een avondklok? Pas als het overgrote deel van Nederland gevaccineerd is, kunnen we de basisregels loslaten.

Tot en met ten minste 9 februari 2021 blijft de situatie zoals hij nu is. Verschrikkelijk voor de mensen en bedrijven die het water al aan de lippen hebben staan. Hopelijk gaat het in februari zoveel beter dat we elkaar op korpsdagen weer eens life kunnen zien in plaats van op een schermpje. Tot dan gelden de strenge maatregelen, zoals:

 • Ontvang thuis niet meer dan 2 personen van 13 jaar of ouder.
 • Ga alleen naar buiten met je huishouden of met een groepje van maximaal 2 mensen.
 • Winkels gesloten (behalve voor essentiële zaken zoals levensmiddelen), niet naar de kapper, bioscoop, geen sportschool, enzovoorts, enzovoorts.
 • Volwassenen sporten alleen of met zijn tweeën, en alleen buiten. Kinderen t/m 17 jaar mogen sporten in teamverband en mogen wedstrijden onderling spelen, maar ook alleen buiten.
 • Maak alleen gebruik van het openbaar vervoer voor strikt noodzakelijke reizen.

En wat thuis geldt, geldt ook aan boord van onze korpsschepen.

Meer informatie op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2021/01/12/nederland-blijft-tot-en-met-ten-minste-9-februari-in-lockdown en in het infogram.

Ik wil jullie dan tenminste een gezond 2021 toewensen. Houd vol en blijf gezond!


Met vriendelijke groet,
Bart Escher
Voorzitter Hoofdbestuur Zeekadetkorps NederlandUpdate 14 december 2020

Zorgen om de Zorg.

De cijfers over de toename van de coronabesmetting stijgen al enige tijd snel. Misschien omdat we meer testen. Maar ook dan is het een feit: de besmetting neemt snel toe. We moeten ons zorgen maken om de Zorg. De zorg voor mensen die vanwege corona of vanwege andere klachten medische zorg nodig hebben. Tegelijk stijgt ook de zorg om mensen die als gevolg van de besmetting andere zorgen hebben, bijvoorbeeld over hun bedrijf, winkel of baan. Daarom moeten we een stap terug doen.

Morgen gaan de niet-essentiële winkels dicht, woensdag de scholen. Dus ook wij gaan dicht tot dinsdag 19 januari 2021.

In deze tijd van het jaar willen we samen terugkijken naar 2020 en samen vooruitkijken naar 2021. Dat kan nu niet in één ruimte met de hele familie of met alle Zeekadetvrienden. Ook buiten kunnen we niet allemaal bij elkaar komen. Hopelijk kunnen wij na die dinsdag 19 januari weer de korpsdag houden. We horen daarover meer uiterlijk 12 januari. Ik vind het erg jammer voor alle eindejaar acties die we in gedachte hebben. Die moeten opschuiven. De deadline voor de actie Jubileumvlag hijsen was al verschoven naar 30 januari 2021.

We gaan niet op slot. We houden digitaal contact. En ook met de nieuwe maatregelen is er gelegenheid om markante mensen te betrekken bij de Jubileum Vlaghijsactie en er een originele gebeurtenis van te maken.

Ik wens jullie ondanks alles fijne Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar.

Bart Escher

Vereniging Zeekadetkorps Nederland
Voorzitter


Hieronder via de knop naar de eerdere mededelingen