FAQ’s

Q: Veel gestelde vragen over "Wij gaan op Zomerkamp"

Op de website van “Wij gaan op zomerkamp” staan veel gestelde vragen over dit onderwerp. Via de volgende link;

https://wegaanopzomerkamp.nl/veelgestelde-vragen

Q: Wat moet ik doen als ik of een van mijn huisgenoten klachten krijg die mogelijk wijzen op COVID-19?

A: Neem telefonisch contact op met de GGD. De GGD bespreekt de klachten en of je getest kunt worden op COVID-19. Mocht je of een huisgenoot positief zijn, dan gaan de patiënt en zijn huisgenoten 14 dagen in quarantaine. De GGD stuurt dan aparte brieven naar de patiënt en de huisgenoten met een aantal instructies en leefregels voor de 14 dagen quarantaine. De brief voor huisgenoten vind je op https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis. In die brief staat ook de link naar de brief voor de patiënt.

Het is belangrijk dat ook de huisgenoten de instructies en leefregels 14 dagen volgen. Dit zal soms best moeilijk zijn, want ook de huisgenoot gaat dus 14 dagen in quarantaine. Denk niet “het kan wel” om eerder naar buiten te gaan, naar school of werk, naar een korpsdag of naar vrienden. Het kan niet. Zo help je te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt en dat mensen om je heen besmet raken.

Neem bij nog vragen contact op met de GGD in je regio of kijk ophttps://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19.

Q: Kunnen we met ons eigen korps een zomerkamp houden?

A: Ja, maar wel volgens een protocol.

Het Steunpunt KinderVakanties heeft samen met onder andere het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) een protocol opgesteld waarmee we veilig op zomerkamp kunnen gaan. Het Zeekadetkorps Nederland sloot daarbij aan. Het protocol wordt onderschreven door de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en is voorgelegd aan het OMT, RIVM en Ministerie van VWS, directie Jeugd. Dit protocol geeft ook de Zeekadetkorpsen een startpunt om te bekijken hoe en of je een zomerkamp incl. overnachtingen wilt houden, of een alternatief programma aan wilt bieden. Omdat het protocol alleen spreekt over walaccommodaties, zullen jeugdverenigingen met een schip het moeten vertalen naar de scheepssituatie.

Het wordt geen normaal zomerkamp, maar een kamp met maatregelen die ervoor zorgen dat we zo veilig en gezond mogelijk op kamp kúnnen. Zo blijft de anderhalve meter maatregel van kracht tussen kader en kadetten en in binnenruimtes ook tussen de kadetten vanaf 13 jaar. Kern van het protocol is de kampbubbel. Een kampbubbel geldt de hele kampperiode en gaat in vanaf het moment dat je als volledige groep samen bent, bijvoorbeeld bij gezamenlijk aankomst aan boord, op het kampterrein of bij de accommodatie. De kampbubbel eindigt bij vertrek van de locatie of gezamenlijke aankomst thuis. Verlaat iemand de bubbel door bijvoorbeeld naar huis te gaan, dan kan hij of zij daarna niet weer in de bubbel stappen. Voor een kamp zijn er twee protocollen: voor kinderen t/m 12 jaar en voor jongeren van 13 t/m 18 jaar.

Als overnachten aan boord of anderszins niet mogelijk is, kun je misschien een kamp op basis van dagactiviteiten houden. Er is een apart protocol voor dagactiviteiten.

Alle protocollen staan op www.wegaanopzomerkamp.nl. Daar staat ook FAQ voor organisatoren (coördinatoren/leiding), huurders, verhuurders en deelnemers.

Het Hoofdbestuur adviseert het protocol waar nodig te vertalen naar de scheepssituatie envooraf de eigen gemeente en de gemeente waar het zomerkamp wordt gehouden te informeren/om toestemming vragen.

Q: Wanneer kunnen we weer beginnen met de gewone korpsdagen?

A: Nu er stapsgewijs kleine versoepelingen zijn aangekondigd, komt er nog meer verantwoordelijkheid bij de mensen zelf te liggen. De basismaatregelen zijn t/m 19 mei niet veranderd: groepsvorming van meer dan twee personen is alleen toegestaan als er 1,5 meter afstand wordt gehouden, handen wassen, thuisblijven als …, minimale sociale contacten, etc. Wel krijgen kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden).  Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan.

Omdat er verschillen tussen gemeenten kunnen ontstaan, kan het Hoofdbestuur geen algemeen geldend advies geven. Lokale besturen zouden binnen hun verantwoordelijkheid contact kunnen opnemen met de gemeente om te zien of zij onder verwijzing van sport en spel iets zou mogen doen, rekening houdend met de 1,5 meter. Denk aan onderhoud voor de instandhouding en gebruik van het materieel. Tips voor een protocol vind je op de site van de NOC-NSF (https://nocnsf.nl/checklist-coronavirus-sportverenigingen) Mocht de eigen gemeente het Zeekadetkorps niet als sport en spel zien, dan is het aan te raden t/m 19 mei geen activiteiten aan boord toelaten. De boetes zijn fors en dat is zonde van het geld. Wat daarna mogelijk is, hangt af van wat het kabinet tegen die tijd afkondigt.

Q: Kan ik mijn gemeente om advies vragen?

A: Samen met enkele andere landelijke jeugdverenigingen heeft het Hoofdbestuur de Vereniging Nederlandse Gemeenten gevraagd een uitspraak te doen waarop gemeenten zich kunnen baseren als hen gevraagd wordt of ook niet-sportverenigingen zoals Zeekadetkorpsen en Scoutinggroepen iets zou mogen doen, rekening houdend met de 1,5 meter. Wij wachten het antwoord af. Lokale besturen kunnen uitgaande van hun verantwoordelijkheid contact opnemen met de gemeente.

Q: Gaat het landelijk ZOKA door?

A: Het landelijk ZOKA, tevens onze viering van 65 jaar Zeekadetkorps Nederland, valt onder de evenementen die tot 1 september niet zijn toegestaan. Helaas komt ons landelijk ZOKA en de viering van het 65 jaar ZKKNL te vervallen. Het Hoofdbestuur denkt na over alternatieven voor bijvoorbeeld volgend jaar.

Q: Gaat de landelijke viering van 65 jaar Zeekadetkorps Nederland voor onze partners en relaties door?

A: Deze landelijke viering was gepland op 15 augustus tijdens SAIL2020. SAIL2020 is afgelast. In lijn met het verbod voor het organiseren van evenementen tot 1 september, gaat ook onze Lustrumviering ZKKNL65 dan niet door. Het Hoofdbestuur denkt na over alternatieven.

Q: Zijn er uitwisselingen met buitenlandse zeekadetkorpsen?

A: Nee, alle inkomende en uitgaande uitwisselingen zijn afgeblazen. We gaan wel door met inventariseren van de interesse om volgend jaar met hernieuwde inzet tijdig uitwisselingen te kunnen aanbieden.

Q: Kunnen we met ons eigen korps een zomerkamp houden?

A: Landelijke jeugdverenigingen waaronder het Zeekadetkorps Nederland hebben de overheid gevraagd om duidelijkheid te geven over zomerkampen. N.a.v. die brief is contact geweest met de overheid, het Nederlands Jeugdinstituut en vele organisaties die kampen organiseren. Voor een verantwoord conceptprotocol is gekeken naar de ontwikkelingen in België, waar de overheid vorige week gezegd heeft dat zomerkampen mogelijk zijn, mits … . De belangrijkste vraag is of de anderhalve meter afstand tussen deelnemers onderling en de begeleiding gehandhaafd moet blijven. Als we eerlijk zijn is dat namelijk praktisch gezien niet mogelijk gedurende die hele week. Onder bepaalde voorwaarden is dat volgens het Belgisch protocol ook niet nodig als het zomerkamp een eigen ‘bubble’ vormt. Dat vergt discipline. En daar kunnen wij mee omgaan. De bedoeling is dat het concept protocol binnenkort in het Outbreak Management Team (OMT) besproken wordt, waarna er in de week van 8 juni duidelijkheid gegeven wordt. Op de website www.wegaanopzomerkamp.nl komt binnenkort ook meer informatie. Ook worden daar allerlei FAQ’s op een rijtje gezet.

Q: Gaan de landelijke evenementen door?

A: Het Hoofdbestuur heeft alle landelijke evenementen tot 1 september afgelast. Deelnemers en vrijwilligers van de betreffende evenementen hebben hier persoonlijk bericht over ontvangen. Wij volgen de besluiten van de overheid en hopen zo snel mogelijk weer onze landelijke evenementen te kunnen starten. Mocht de overheid tot een verlenging van de maatregelen besluiten, dan past het Hoofdbestuur het advies aan. Zo zijn de volgende landelijke evenementen waaraan het Zeekadetkorps Nederland zou meedoen afgelast: Herdenking op de Dam, de Dag van de Binnenvaart, SAIL 2020, Wereld Havendagen. Sommige Korpsen doen mee aan de Kaagcup van Scouting; weet dat de Kaagcup ook is afgelast. Lokale herdenkingen op 4 mei en vieringen op 5 mei zijn zo ver versoberd dat korpsen in de meeste gevallen niet zullen bijdragen.

Q: Is het Zeekadetkorps Nederland betrokken bij de kranslegging op de Dam op 4 mei?

A: De herdenking op de Dam wordt een sobere herdenking met in achtneming van de maatregelen. Het Nationaal Comité 4 en 5 Mei heeft besloten dat het aandragen van de kransen anders verloopt. Alleen de krans van de Koning en Koningin wordt aangedragen. Dat doet de hofhouding. Andere kransen worden van tevoren op de standaards gezet door twee Scouts, komend uit één huishouden. Zeekadetten dragen dit jaar geen kransen aan. Dat is jammer, maar deze tijd leent zich er niet voor om daarover in discussie te gaan. Afgesproken is dat de Zeekadetten en Scouts die dit jaar aan de herdenking zouden meedoen volgend jaar weer worden gevraagd. Op aandringen van onze Coördinator 4/5 Mei, ZKOFF1 François Perreau, wordt eenmalig afgeweken van de leeftijdsgrens van 18 jaar. Volgend jaar kunnen de twee kadetten die dan 19 zijn toch deelnemen aan de herdenking op de Dam, mits zij natuurlijk nog wel lid zijn van het Zeekadetkorps.

Q: Kan een Zeekadetkorps gebruik maken van regelingen voor tegemoetkoming van geleden schade?

A: Het Zeekadetkorps is geen onderneming. Dat willen we ook niet zijn. Daarmee vallen wij bij de Kamer van Koophandel, net als bijvoorbeeld Scouting, onder de Levensbeschouwelijke en politieke organisaties, belangen- en ideële organisaties, hobbyclubs. Wij vallen dus buiten de tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS). Wel maakte het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vrijdag 1 mei bekend dat er een noodfonds van 110 miljoen euro komt om Nederlandse sportverenigingen te ondersteunen (https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2020/05/01/110-miljoen-euro-ondersteuning-voor-sportverenigingen). Daarvan gaat 20 miljoen euro naar sportverenigingen met een eigen accommodatie. Zij kunnen een eenmalige tegemoetkoming van maximaal 2500 euro krijgen. De uitvoering van deze maatregel is nog niet bekend gemaakt. Het Hoofdbestuur is in contact met andere jeugdorganisaties om na te gaan of ook verenigingen/stichtingen die op het bredere jeugdwerk gericht zijn in aanmerking komen voor dat fonds, of wellicht voor een ander of nieuw fonds. Niettemin blijft het belangrijk om als korps zelf contact te houden met de gemeente.

Q: Werkt het ZKKNL samen met andere jeugdorganisaties?

A: Ja. Het Zeekadetkorps Nederland werkt samen met enkele andere landelijke jeugdorganisaties zoals Scouting, BV Jong en Jantje Beton aan de beïnvloeding van landelijke en lokale overheden. Zo is de Vereniging Nederlandse Gemeenten ook namens het Zeekadetkorps Nederland gevraagd een uitspraak te doen waarop gemeenten zich kunnen baseren als hen gevraagd wordt of ook niet-sportverenigingen zoals Zeekadetkorpsen en Scoutinggroepen weer iets zou mogen doen. En via een brief aan alle burgermeesters vragen we als gezamenlijke organisaties voor jeugd en jongeren aandacht voor onze vorm van jongerenwerk. Korpsen kunnen die brief downloaden van onze site en gebruiken in hun contact met de gemeente.

Q: Mogen we weer met de vletten, motorvletten en RS Quest het water op?

A: Daar is niet zomaar ja of nee op te antwoorden. Varen met twee personen uit één huishouden en in de leeftijd tot 18 jaar mag. Komen ze uit verschillende huishoudens of iemand ouder dan 18 jaar dan moet 1,5 meter afstand gehouden worden. Zeilend of wrikkend in een vlet is het mogelijk. Afhankelijk van de grootte van de motorvlet ook. Roeien met de vletten of zeilen in de RS Quest met twee personen uit verschillende huishoudens in de praktijk onmogelijk. NB: ook op de steiger en bij het optuigen etc. moeten we afstand houden. Meer tips op de site van het watersportverbond (https://www.watersportverbond.nl/kenniscentrum/coronavirus/protocol-jeugdsport) waar je nog meer FAQs vindt.

Q: Wat kan ik doen als een lid van het korps of een familielid is overleden?

A: Het bijwonen van een begrafenis of crematie is in deze tijden van corona niet meer vanzelfsprekend. Bespreek, net als anders, met de familie wat wenselijk is.

Q: Kan mijn Zeekadetkorps toch iets doen om 4 mei te herdenken?

A: Het Zeekadetkorps Nederland en Scouting werken goed samen om invulling te geven aan de Herdenking en Viering van 4 en 5 mei. Evenementen gaan niet door en daarmee is de landelijke en lokale inzet van Zeekadetkorpsen en Scoutinggroepen vervallen. Team Vrijheid in Herdenken van Scouting heeft voor ons gezamenlijk het alternatief #herdenkingssteentjes bedacht. Via de Commandanten app is het eerder bekend gemaakt. Het is een activiteit waarbij scouts en zeekadetten zichtbaar kunnen bijdraagt dat iedere Nederlander zich toch verbonden kan voelen bij de Dodenherdenking. In dit pdf PDF-bestand (3.72 MB) van twee pagina’s lees je over de actie, de gedachte erachter en enkele tips om dit als Scoutinggroep of Zeekadettenkorps uit te voeren. Download ook het folder beeldmateriaal dat speciaal voor #herdenkingssteentjes is gemaakt. Je kunt het vrij gebruiken ter ondersteuning van persberichten en publicaties.

Q: Kan mijn Zeekadetkorps toch iets doen om 5 mei te vieren?

A: Onder het motto ‘Geef Vrijheid Door’ zouden we bijvoorbeeld zeevarenden en oud-zeevarenden kunnen interviewen over wat zij als vrijheid zien en hoe zij vrijheid beleven. Hoewel er steeds minder oud-zeevarenden zijn die de Tweede wereldoorlog hebben meegemaakt, zijn er nog vele nabestaanden. Ook zijn er vele marinemensen, koopvaardijers, vissers, binnenvaarders en andere zeevarenden die bijvoorbeeld de Koude Oorlog hebben meegemaakt, de gevaren van oude mijnen en bommen of piraterij. Een link om je op weg te helpen: https://www.nederlandsezeevarendencentrale.nl/koopvaardij-in-oorlogstijd/, of google eens op ‘zeevarenden tweede wereldoorlog’.

Voor vragen kunt u gebruikmaken van het contactformulier.