Zeekadetkorps Nederland buigt zich over beleid voor komende vijf jaar 

Harlingen – Op deze kaderdag, gehouden bij de Maritieme Academie te Harlingen op 18 februari is een aanzet gegeven tot de vaststelling van het beleid voor de komende 5 jaar.  Aan deze dag nemen zo veel mogelijk officieren, onderofficieren en bestuursleden deel van de 20 aangesloten korpsen en de leden van het hoofdbestuur.  

In diverse werkgroepen zijn de uitdagingen waar de zeekadetkorpsen in de toekomst voor staan besproken en voorstellen gemaakt voor het beleid van het Zeekadetkorps Nederland. Op die manier wil ZKK Nederland de aansluiting met de jeugd te behouden en intensiveren om zo nog meer jongeren aan te trekken. Anderzijds worden ideeën ontwikkeld om meer vrijwilligers bij de zeekadetkorpsen te betrekken. Dit alles tegen de achtergrond dat we leven in een veranderende tijd waarin communicatie veelal online gaat met gebruikmaking van de diverse soorten sociale media. 

Het resultaat van de kaderdag mondt uit in een beleidsplan 2023-2028 dat in april door de Algemene Raad van het Zeekadetkorps Nederland kan worden vastgesteld en dat daarna als basis fungeert voor de activiteiten van de zeekadetkorpsen en het aantrekken van zeekadetten en vrijwilligers. Onder deze activiteiten vallen onder meer het gezamenlijk zeilen en roeien en andere nautisch getinte activiteiten om zo de zeekadetten te laten kennismaken met de diverse aspecten van beroepen op en om het water en het werken in teamverband.  

Daarnaast worden de zeekadetten door middel van training en instructie voorbereid op examens zoals het vaarbewijs. Hierover zijn convenanten afgesloten met maritiem georiënteerde scholen en instanties. Ook kunnen Zeekadetten sinds kort de op hun korpsschip gemaakte vaardagen bijschrijven in het vaartijdenboek van de binnenvaart.