De statuten zijn geheel herzien bij akte van 23 mei 2012 verleden door mr. H.J. Hettema, notaris te Harlingen.

Hieronder is het gehele document in verschillende tabs te lezen. Het kan ook gedownload worden als pdf bestand.

Artikel 1.

De vereniging draagt de naam Zeekadetkorps Nederland en heeft haar zetel te ‘s-Gravenhage.

Artikel 2.

 1. De vereniging heeft ten doel bij de Nederlands jeugd belangstelling te wekken en te onderhouden voor de scheepvaart, alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 2. Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg door:
  1. het aanmoedigen en bevorderen van de oprichting en instandhouding van zeekadetkorpsen binnen het Koninkrijk der Nederlanden;
  2. het voeren van propaganda;
  3. het gebruik van alle andere wettige middelen, welke voor het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn.

Artikel 3

 1. Het Zeekadetkorps Nederland kent;
  1. gewone leden;
  2. leden van het hoofdbestuur.
 2. De gewone leden zijn de volledig rechtspersoonlijkheid bezittende zeekadetkorpsen binnen het Koninkrijk der Nederlanden.
 3. Leden van het hoofdbestuur zijn natuurlijke personen zoals nader te omschrijven in artikel 6 van deze statuten.

 

Artikel 4.

 1. Aanmelding voor het gewone lidmaatschap dient te geschieden bij het hoofdbestuur. Het hoofdbestuur beslist, de algemene raad gehoord hebbende, omtrent de toelating.
 2. Het lidmaatschap eindigt:
  1. indien het betreffende lid ophoudt te bestaan door de dood van het lid. Is een rechtspersoon lid van de vereniging dan eindigt het lidmaatschap wanneer hij/zij ophoudt te bestaan;
  2. door schriftelijke opzegging door het lid;
  3. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer een lid bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling heeft verkregen, dan wel enige verplichting jegens de vereniging niet nakomt en voorts wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;
  4. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 3. Een besluit tot opzegging namens de vereniging geschiedt door het hoofdbestuur. Het betrokken lid wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit tot opzegging, met opgave van redenen, in kennis gesteld. Binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit staat het betrokken lid beroep open op de algemene raad. De algemene raad dient op het beroep te beslissen binnen zes weken na het instellen van het beroep. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
 4. Een besluit tot ontzetting geschiedt door de algemene raad, eventueel op voorstel van het hoofdbestuur. Het hoofdbestuur kan hangende een voorstel tot ontzetting het betreffende lid schorsen. De algemene raad beslist omtrent het voorstel binnen zes weken, waartoe het hoofdbestuur een vergadering van de algemene raad bijeen zal roepen.
 5. Een lid kan niet door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van geldelijke aard van de leden zijn verzwaard, te zijnen opzichte uitsluiten.
 6. In gevallen in lid 2 van dit artikel genoemd, blijft de contributie over het verenigingsjaar, waarin het lidmaatschap eindigt, ten volle verschuldigd, terwijl ook de overige aan het lidmaatschap verbonden verplichtingen blijven bestaan tot aan het eind van het verenigingsjaar.

Artikel 5. Verplichtingen van de leden.

 1. De leden verplichten zich bij de toetreding tot naleving van het bepaalde bij of krachtens deze statuten en het huishoudelijk reglement alsmede tot het voldoen van de door de algemene raad vastgestelde contributies en andere verplichtingen der leden.
 2. De statuten en reglementen van de leden alsmede de wijzigingen daarvan zijn onderworpen aan de goedkeuring van het hoofdbestuur. Zij moeten met de beginselen van de vereniging in overeenstemming zijn.

Artikel 6.

 1. De dagelijkse leiding van de vereniging is opgedragen aan het hoofdbestuur.
 2. Het hoofdbestuur bestaat uit tenminste vijf leden.
 3. De voorzitter en de overige leden van het hoofdbestuur worden benoemd en ontslagen door de algemene raad. Zij worden benoemd voor de tijd van drie achtereenvolgende jaren en zijn onmiddellijk herkiesbaar.
 4. De algemene raad kan een ieder verkiezen tot voorzitter of lid van het hoofdbestuur. De voorzitter wordt door de algemene raad in functie gekozen.
 5. Het hoofdbestuur kiest uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
 6. In een hoofdbestuursvergadering brengt ieder bestuurslid één stem uit.
 7. Het hoofdbestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee bestuursleden zulks nodig achten.

Toelichting

Op 26 oktober 2013 heeft de algemene raad ingestemd met de procedure voor benoeming van leden van het hoofdbestuur zoals die gebruik is geworden. Lees de notitie.

Artikel 7.

 1. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter en een ander lid van het hoofdbestuur dan wel door de secretaris en een ander lid van het hoofdbestuur.
 2. Het hoofdbestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, alsmede tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk mede schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt.

Artikel 8 t/m 10.

Artikel 8

 1. De algemene raad bestaat uit de voorzitters van de besturen van der leden zeekadetkorpsen als bedoeld in artikel 3 lid 2 of een door hen aangewezen ander bestuurslid, behorende tot hetzelfde zeekadetkorps en de leden van het hoofdbestuur.
 2. De voorzitter van het hoofdbestuur is ook voorzitter van de vergadering van de algemene raad.

Artikel 9.

 1. De algemene raad vergadert zo dikwijls als hij daartoe door de voorzitter wordt bijeengeroepen. Op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van tenminste een tiende gedeelte der stemmen op een vergadering van de algemene raad is het hoofdbestuur verplicht de algemene raad bijeen te roepen.
 2. De oproepingsbrieven voor de vergadering van de algemene raad worden met opgave van de te behandelen onderwerpen door het hoofdbestuur toegezonden aan de leden van de algemene raad.
 3. De toezending van de oproepingsbrieven van de vergadering van de algemene raad geschiedt tenminste één en twintig dagen voor de dag waarop de vergadering zal plaatsvinden.
 4. De agenda van de vergadering van de algemene raad wordt door het hoofdbestuur vastgesteld. Ter vergadering worden uitsluitend die punten behandeld, welke op de agenda voorkomen. Ieder lid van de algemene raad kan door tussenkomst van het hoofdbestuur de door hem gewenste punten op de agenda doen opnemen, mits hij de wens daartoe uiterlijk veertien dagen voor de vergadering te kennen geeft. Alsdan zal het hoofdbestuur tenminste zeven dagen voor de dag waarop de vergadering zal plaatsvinden een aangevulde agenda aan de leden van de algemene raad toezenden.
 5. Van het verhandelde in de vergadering van de algemene raad zullen door de secretaris notulen worden gehouden welke door de voorzitter en secretaris ter vaststelling worden getekend.

Artikel 10

 1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december daaropvolgend. Tenminste één maal per jaar binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt een vergadering van de algemene raad gehouden waarop:
  1. het door het hoofdbestuur opgestelde jaarverslag, de rekening en verantwoording over het afgelopen verenigingsjaar alsmede het beleidsplan voor het komende jaar worden besproken en vastgesteld;
  2. door de kascommissie verslag wordt uitgebracht omtrent haar bevindingen bij het nazien van de rekening en verantwoording;
  3. een kascommissie wordt benoemd, bestaande uit twee leden van de algemene raad en een plaatsvervangend lid, die alle lid van de algemene raad doch geen lid van het hoofdbestuur dienen te zijn.
 2. De goedkeuring van de rekening en verantwoording door de algemene raad strekt tot décharge voor het geldelijk beheer in het desbetreffende verenigingsjaar.
 3. De kascommissie brengt van haar bevindingen schriftelijk verslag uit aan de leden van de algemene raad. Het hoofdbestuur verleent aan de commissie inzage van alle boeken, registers en andere bescheiden en stelt haar in de gelegenheid zich te overtuigen van de aanwezigheid van de geldswaarden.
 4. Jaarlijks stelt de algemene raad de begroting voor het volgende verenigingsjaar vast.
 5. Het hoofdbestuur draagt er voor zorg dat alle stukken, welke de vereniging in het kader van haar subsidiëring aan het Rijk moet overleggen tijdig aan de leden van de vereniging worden toegezonden.

Toelichting

Op 21 november 2009 heeft de algemene raad bepaald dat het lidmaatschap van de kascommissie volgens een vast schema over de korpsen zal rouleren. Lees het voorstel.

Bij de algemene herziening van de statuten bij akte van 23 mei 2012 is het aantal leden van de kascommissie teruggebracht tot twee en het aantal plaatsvervangende leden tot één.

Zie ook pagina Kascommissie ZKKNL.

Artikel 11

 1. In vergaderingen van de algemene raad heeft ieder lid, niet zijnde lid van het hoofdbestuur, één stem en hebben de leden van het hoofdbestuur gezamenlijk één stem. Tenzij in de statuten anders is bepaald, worden in de vergaderingen van de algemene raad en het hoofdbestuur besluiten genomen met gewone meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen.
 2. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 3. Over zaken kan, ter beoordeling van de algemene raad, mondeling of schriftelijk worden gestemd; over personen wordt uitsluitend schriftelijk gestemd.

Artikel 12. Openbaarheid van vergaderingen. 

 1. Vergaderingen van het hoofdbestuur zijn toegankelijk voor leden van de algemene raad, tenzij in deze vergaderingen individuele gevallen aan de orde komen of op andere wijze de privacy van personen zou worden geschonden, zulks ter beoordeling van het hoofdbestuur. Indien dit laatste het geval is, zal slechts openbaar zijn het gedeelte van de vergadering, waarin het algemene beleid en de financiële situatie van de vereniging aan de orde komen.
 2. Kennisgevingen van te houden vergaderingen welke als hiervoor bedoeld openbaar zijn, zullen geschieden door schriftelijke mededeling daarvan aan de leden van de algemene raad.

Artikel 13.

De geldmiddelen van de vereniging worden verkregen door:

 1. contributie der leden;
 2. schenkingen, legaten en erfstellingen;
 3. subsidies;
 4. de rente van gevormd kapitaal;
 5. andere dan eerder genoemde baten.

Artikel 14. Geschillencommissie. 

Geschillen, welke mochten ontstaan, waarbij de belangen van de vereniging of van één of meer harer leden betrokken zijn en die niet op een minnelijke wijze kunnen worden opgelost, kunnen, op een aan het hoofdbestuur te richten schriftelijk verzoek van elk bij het geschil belanghebbende, worden voorgelegd aan een geschillencommissie, welke wordt ingesteld door de algemene raad.

De geschillencommissie zal bestaan uit drie leden, te benoemen door de algemene raad op voorstel van het hoofdbestuur. De geschillencommissie zal binnen één maand nadat het geschil aan haar is voorgelegd een beslissing nemen, welke voor de bij het geschil betrokkenen bindend zal zijn, zonder dat daartegen door de bij het geschil betrokkenen beroep kan worden ingesteld.

De kosten van de geschillencommissie komen voor rekening van de partij die in het ongelijk zal zijn gesteld, tenzij de geschillencommissie anders bepaalt op grond van de omstandigheden. De algemene raad kan in het huishoudelijk reglement nadere regels stellen voor de benoeming, de werkwijze en de bevoegdheden van de geschillencommissie.

Artikel 15. Huishoudelijk Reglement 

 1. De algemene raad is bevoegd een huishoudelijk reglement vast te stellen waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in de statuten zijn vervat.
 2. Het huishoudelijk reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
 3. De algemene raad is te allen tijde bevoegd het huishoudelijk reglement te wijzigen of op te heffen.
 4. Op de vaststelling, wijziging en ontheffing van het huishoudelijk reglement is het bepaalde in artikel 16 lid 1 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 16.

 1. Wijzigingen in de statuten kunnen alleen worden genomen door een besluit van de vergadering van de algemene raad, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar een wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Na de oproeping tot de vergadering van de algemene raad ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging, moet tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, aan de leden van het hoofdbestuur en van de algemene raad worden toegezonden.
 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste de helft van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet de helft van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt na verloop van vier weken doch binnen acht weken daarna een nieuwe vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

Artikel 17.

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van een vergadering van de algemene raad. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
 2. Ieder der gewone leden ontvangt een gelijkdeel van het batig saldo en vereffening. Bij een besluit tot ontbinding kan echter een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven, welke alsdan zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel der vereniging zal moeten zijn.

U kunt de statuten ook downloaden als pdf-bestand.

Statuten