Techniek & Veiligheid

Uiteenzetting van de taak van de commissie Techniek & Veiligheid en wat de samenstelling is van de cie.

Voorzitter

dhr. R. van Houten – scheepsbouw en -constructie, werktuigbouw en -onderhoud

Leden

dhr. F.J.A. Hof – verbindingen, elektrotechniek en dieselmotoren

dhr. E. Voor in’t holt – veiligheid en navigatie

dhr. S. Oosterwaal – Werktuigbouw, machinekamer en vlootgegevens

Contact

Via het onderstaande contactformulier.

Doelstelling

De doelstelling van de Commissie Techniek & Veiligheid (afgekort: CTV) is tweeledig, te weten:

 1. Het fungeren als advies- en hulporgaan voor plaatselijke korpsen;
 2. Het fungeren als advies- en beleidsondersteunend orgaan naar en voor het hoofdbestuur inzake veiligheid en onderhoud van het varen materieel en toebehoren.

Werkwijze, taken en bevoegdheden

 1. De CTV opereert als uitvoerend orgaan van het hoofdbestuur en is als zodanig directe verantwoording verschuldigd aan het hoofdbestuur.
 2. De CTV komt tenminste drie [3] maal per kalenderjaar in vergadering bijeen en rapporteert door middel van vergaderverslagen aan het hoofdbestuur.
 3. De CTV informeert en adviseert het hoofdbestuur en de lokale korpsbesturen omtrent:
  1. de instandhouding en vervanging van varend materieel in het algemeen;
  2. de veiligheidsmiddelen;
  3. de verbindingsmiddelen;
  4. het stellen van prioriteiten bij het droogzetten van korpsschepen en het desgevraagd leveren van assistentie bij het opstellen van een doklijst;
  5. het behalen van het Certificaat van Onderzoek en het desgevraagd leveren van assistentie ter zake van de keuring;
  6. de beoordeling van een verzoek van de korpsen voor de toekenning van fondsen voor onderhoud en reparaties op basis van de ingediende rapporten;
 4. De CTV is belast met het opstellen van richtlijnen voor het technische beheer van het materieel, onderhoudsmiddelen, onderhoudprocedures en werkwijzen.

Deze richtlijnen worden als “mededelingen CTV” vastgelegd en gedistribueerd via het secretariaat van het hoofdbestuur en op de ZKK website.

Neem contact op met de commissie

1 + 1 =