Met de VISIE 2024 wil het Zeekadetkorps Nederland (ZKK NL) aangeven wat wij de komende jaren willen bereiken. De VISIE 2024 is overeengekomen in de Algemene Raad (AR) en is daarmee het richtpunt voor het Hoofdbestuur (HB), de korpsbesturen en de korpsen.
Met de term maritieme sector bedoelen wij de twaalf sectoren havens, offshore, maritieme toeleveranciers, scheepsbouw, zeevaart, waterbouw, maritieme dienstverlening en kennisinstituten, binnenvaart, Koninklijke Marine, jachtbouw/watersport industrie en visserij. Hierin bieden 17.200 bedrijven werkgelegenheid aan zo’n 271.500 mensen. Denk aan het werken als kapitein op de binnenvaart, machinist op een schip dat snelle internetverbindingen legt tussen continenten, het ontwerpen van superjachten of een uitdagende baan in de haven!

De sector realiseert een totale toegevoegde waarde van 23,3 miljard euro. [bron: https://maritimebyholland.nl/wat-is-maritiem/]

 

 1. Uitstroom naar maritieme sector
 2. Activiteiten
 3. Public Relations
 4. Veiligheid
 5. Opleidingen
 6. Financiën
 7. Omvang en bezetting ZKKNL
 8. Nationale en regionale samenwerking
 9. Internationale samenwerking (ISCA)
 10. Materiaal

 

 

1. Uitstroom naar maritieme sector.

In 2024 is het percentage van de leden dat is doorgestroomd naar de maritieme sector en/of actief is in de maritieme sector gegroeid van 44% naar 50%. “Leden” worden in dit kader gedefinieerd als het totaal van kaderleden en jeugdleden bij de korpsen.
NB: Wanneer men de jeugdleden welke nog geen beroepskeuze gemaakt hebben niet meerekent, ligt het percentage aanmerkelijk hoger. Omdat wij de interesse voor de maritieme sector willen wekken en aanwakkeren, tellen jeugdleden mee in dit percentage.

 

2. Activiteiten

Het ZKKNL faciliteert landelijke en regionale activiteiten middels begeleiding en financiële ondersteuning. Er zijn aparte en gezamenlijke activiteiten voor zowel “jonge” zeekadetten (9 – 15) en “oude” zeekadetten (16-23). De activiteiten hebben een sterk maritiem karakter en hebben als kernelementen plezier, spelenderwijs leren en het interesseren van de jeugd voor de maritieme sector.

 

3. Public Relations

Het ZKKNL is een “sterk merk” en bekend bij alle belangrijke maritieme brancheorganisaties en het merendeel van hun leden. Deze organisaties zien de toegevoegde waarde van het ZKKNL voor de maritieme sector.
Ook is het ZKKNL bekend onder, of tenminste eenvoudig te vinden voor, de Nederlandse jeugd en hun ouders. Het ZKKNL en alle aangesloten korpsen en de leden zijn herkenbaar als 1 organisatie. Het ZKKNL neemt actief en zichtbaar deel aan alle landelijke maritieme evenementen alsook aan (inter)nationale en lokale herdenkingen.

 

4. Veiligheid

Er wordt onderscheid gemaakt in de aanpak van sociale veiligheid (voorkomen ongewenst gedrag) en fysisch/technische veiligheid (voorkomen van letsel en schades).
Er is een protocol ter voorkoming van ongewenst gedrag, waarin ook aanwijzingen staan hoe te handelen bij ongewenst gedrag.

Het materiaal voldoet ten minste aan de wettelijke veiligheidseisen, de kaderleden voldoen tenminste aan de wettelijke certificeringseisen en bij alle activiteiten wordt de veiligheid continu in het oog gehouden. Onder de kaderleden en besturen heerst een hoog veiligheidsbewustzijn-niveau.
Er vinden vrijwel geen incidenten plaats, de enkele incidenten die toch plaatsvinden worden zorgvuldig onderzocht en afgehandeld. Van alle activiteiten die de korpsen ontwikkelen zal een Risico Inventarisatie en – Evaluatie (RI&E) beschikbaar zijn ter inzage van de leden en de ouders en onze internationale partners in het kader van internationale uitwisselingen.

 

 

 

5. Opleidingen

De kaderleden beschikken over modern lesmateriaal t.b.v. het lesgegeven aan de jeugdleden. De kaderleden zelf zijn getraind in het lesgeven aan de jeugd en het leidinggeven aan het korps.
De opleidingen hebben tot doel:

 • Jongeren aan te moedigen tot hoge persoonlijke normen, teamwork en een gevoel van verantwoordelijkheid voor de gemeenschap door middel van gedisciplineerde nautische training en ontwikkeling van leiderschapskwaliteiten.
 • Bij jonge mensen een waardering te ontwikkelen voor het belang van de zee voor internationale handel, defensie en de bescherming van het milieu.

Jeugdleden die alle rangen doorlopen hebben een voorsprong bij het volgen van een maritieme opleiding en beschikken over papieren die buiten het ZKK erkend zijn, zoals bijvoorbeeld CWO-diploma’s, vaarbewijzen en marifoon diploma’s.

 

6. Financiën

Het ZKKNL beschikt over een jaarbudget van 40.000 euro welke binnengebracht wordt door sponsoring, subsidies en contributies. De fondsen worden geschonken door tenminste 3 verschillende organisaties waarbij geen van de organisaties meer dan 50% van het jaarbudget sponsort. Het ZKKNL richt zich voornamelijk op het werven van fondsen bij landelijke organisaties en overheden en laat ruimte aan de korpsen voor sponsoraanvragen bij lokale overheden, fondsen en bedrijven.

 

7. Omvang en bezetting ZKKNL

In 2024 is het ZKKNL gegroeid van 19 naar 22 korpsen. Er is een masterplan voor verdere groei na 2024 met als lange termijn doel het verwezenlijken van landelijke dekking. (Elke provincie tenminste 2 korpsen.)
Het gemiddelde aantal leden per korps is gegroeid van 33 naar 45 leden. (Inclusief bestuur en vrijwilligers.) Elk korps heeft een gezonde verhouding jeugdleden en kaderleden, conform het Huishoudelijk Reglement (HHR).

De totale omvang van het ZKKNL, inclusief bestuursleden, vrijwilligers, korpsleden en HB bedraagt ongeveer 1000 personen.
Alle hoofdbestuursfuncties zijn ingevuld alsmede de diverse ondersteunende functies.

 

 

 

 

8. Nationale en regionale samenwerking.

De lokale korpsen en het ZKKNL werken nauw samen en vormen een eenheid met maandelijkse onderlinge communicatie. Elk korps wordt tenminste 1 keer per jaar bezocht door een HB lid. Elk korps is vertegenwoordigd bij zowel de AR als de commandantenvergadering. Elk korps heeft tenminste 1 lid welke ook bij ZKKNL betrokken is. Er worden meerdere gezamenlijke activiteiten per jaar ontplooid, zowel op regionaal- als op landelijk niveau. Het ZKKNL werkt samen met alle belangrijke brancheorganisaties en op bestuurlijk niveau met Scouting.
Elk korps houdt zich aan de bepalingen zoals vastgelegd in de statuten en in het HHR. Korpsen beschouwen het HHR als leidraad volgens welke er gewerkt wordt en brengen proactief voorstellen in de AR indien ze een wijziging van het HHR wenselijk achten.

 

9. Internationale samenwerking (ISCA)

Het ZKKNL is vertegenwoordig op elke ISCA-conferentie en neemt actief deel aan het programma van internationale uitwisselingen. Elk jaar vinden er uitwisselingen plaats met tenminste 2 landen uitgaand, en 2 landen ingaand.

 

10. Materiaal.

Elk korps heeft de beschikking over deugdelijk en veilig materiaal welke tenminste voldoet aan de wettelijke eisen. Het bezit van een varend korpsschip heeft de voorkeur, maar is geen eis. Elk korps beschikt over tenminste 1 zeilvlet en 1 RS Quest, alsmede over een gemotoriseerd vaartuig. De kern bij elk korps is, dat er voldoende varend materieel is om aan de missie te werken, te weten het interesseren van jeugd in de maritieme sector.