Het Hoofbestuur van het Zeekadetkorps Nederland heeft een vertrouwenspersoon aangesteld. De vertrouwenspersoon is te bereiken via:

Telefoon: 06 – 28 22 09 95

Email: vp@zkk.nl

De taken en bevoegdheden van de vertrouwenspersoon staan vermeld in het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Zeekadetkorps Nederland, artikel 2.8:
https://zeekadetkorps-nederland.nl/project/huishoudelijk-reglement/

2.8. Vertrouwenspersoon.
2.8.1. Algemeen.
a. De vertrouwenspersoon wordt door het hoofdbestuur aangesteld voor een periode van drie jaar. Deze aanstelling kan
stilzwijgend verlengd worden, telkens met een periode van drie jaar.
b. Teneinde de onafhankelijkheid van de vertrouwenspersoon zeker te stellen, kan het hoofdbestuur deze aanstelling slechts beëindigen op verzoek van de vertrouwenspersoon of na afloop van de aanstellingsperiode.
c. De vertrouwenspersoon maakt geen deel uit van het hoofdbestuur of een plaatselijke organisatie.

2.8.2. Taken en bevoegdheden.
a. De vertrouwenspersoon is aangewezen teneinde te voorzien in de behoefte om, onafhankelijk van enig bestuur of
gezagdrager binnen de vereniging, een functionaris te hebben die voor ieder lid, ongeacht stand, rang of (bestuurs-)functie
toegankelijk is als vertrouwenspersoon.
b. De vertrouwenspersoon vervult zijn taak in de meest brede zin van het woord, enerzijds treedt hij op als vertrouwensman
van de leden, anderzijds adviseert en informeert hij – naar eigen inzicht – besturen en kader van plaatselijke korpsen en/of
het hoofdbestuur over zaken die hij noodzakelijk acht.
c. De vertrouwenspersoon kan zich onvoorwaardelijk beroepen op “ambtsgeheim” daar de informatie die hem/haar wordt
toevertrouwd een – zeer – vertrouwelijk karakter kan hebben en/of van – strikt – persoonlijke aard kan zijn.
d. De vertrouwenspersoon is bevoegd tot het bijwonen van alle vergaderingen en activiteiten van het Zeekadetkorps
Nederland, de plaatselijke besturen en de plaatselijke zeekadetkorpsen.